• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

За нас

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА (БАУМ)

    Българската Асоциация по Ултразвук в Медицината (БАУМ) е учредена официално на 07.12.1998 г. и съдебно регистрирана от СГС с решение № 434 на 07.07.1999 г. в гр. София като доброволна, открита, независима, демократична, творческо-професионална организация с цел: да обединява лекарите от различни специалности, занимаващи се с диагностичен и терапевтичен ултразвук; да помага за изработването на единни критерии в сферата на тяхната дейност; да съдейства за издигане на професионалното им равнище и повишаване на тяхната квалификация; да съдейства за внедряване на най-съвременните научни постижения и тяхното популяризиране; да организира научни конференции, конгреси, обучителни курсове, дискусии, срещи по проблемни теми; да развива сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и други, позволени от законите в страната цели. Приет е Устав на БАУМ, съдържащ разпоредби относно: средствата, устройството, органите на управление, начина на приемане на отделните членове, техните права и задължения, начина на представляването, на свикването на ръководните органи и други изискващи се от закона разпоредби. Върховен орган на БАУМ е Националната конференция, която към момента се провежда ежегодно и изпълнява функциите на Общо събрание, а оперативното управление се осъществява от Съвет на експертите, включващ водещи представители по основните направления с 3 годишен мандат. Решенията на Националната конференция се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване дейността на Асоциацията или за сливането й с друга организация, когато е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

     На 22.09.2000 г. Общото събрание на БАУМ, проведено по време на VІ Национална Конференция на БАУМ в гр. Созопол приема: промени в Устава на БАУМ; избор на нов Експертен съвет; конституиране и избор на Контролен съвет, контролиращ финансово-счетоводната дейност на организацията; определя размера на доброволния членски внос. На базата на това БАУМ е пререгистрирана съдебно по Закона за юридическите лица с нестопанска цел от СГС с решение № 3 от 16.11.2001 г.


     Всеки от членовете на Експертния съвет на БАУМ отговаря по съответното направление относно информацията, организацията, сертифицирането, обучението и всички допълнителни организационни и технически действия на БАУМ по отношение приложението на ултразвуковата диагностика и интервенционални процедури под УЗ контрол в съответната специалност.

     БАУМ издава 2 пъти годишно списание “Диагностичен и терапевтичен ултразвук”, което има признат вътрешен импакт-фактор и се разпространява безплатно сред членовете на БАУМ.
     Членският внос в БАУМ е 30 лв годишно и се приема, респективно променя само на Общо събрание на БАУМ. Членският внос се внася на техническия секретар на БАУМ срещу квитанция от приходен номер или може да бъде преведена по банков път по сметка на БАУМ в български лева. Членският внос за Европейската асоциация по ултразвук е 14 лв. 

     Банкова сметка на БАУМ:
          Банка ОББ клон Княгина Мария Луиза BIC код UBBS BGSF 
          1. BG39UBBS84231010822911 – в български лева
          2. BG72UBBS84231110822915 – в US долари
          Титуляр на сметка – БАУМ.

     БАУМ е редовен член на Европейската Асоциация по Ултразвук в Медицината и Биологията (EFSUMB), плаща годишен колективен членски внос, включващ Ръководното тяло на БАУМ, координаторите по места и всички редовни членове на БАУМ, изявили желание и внесли в БАУМ съответната посочена от EFSUMB такса за членство, обърната от евро в български лева. Председателят на БАУМ е член на Борда на директорите на EFSUMB с право на глас. Представители на БАУМ са редовни участници с презентации и постери на различни теми в ежегодния конгрес на EFSUMB – EUROSON. БАУМ поема такса правоучастие на нейните членове, които имат приети резюмета с последващо задължително потвърждаване на участието чрез представяне на копие от сертификата за участие.

Актуалният пощенски адрес, електронен адрес и телефон/факс за кореспонденция на БАУМ, както и за изпращане на материали за публикация в списанието на БАУМ е:
 

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" - София, Клиника по Гастроентерология 
ул ”Бяло море" 8, Пощенски код 1527 София

Електронна поща: ultrasound.bg@gmail.com

тел. 02 846 33 31

Д-р Румяна Митова - Председател на БАУМ


Реклама


Stay connected with our social network