• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Програма

Програма

 

ХХІІ Национален конгрес по Ултразвук в медицината

12-15 септември 2019 г.

 

 

12 септември, четвъртък

 

Зала А

15.00-19.35 – Училище по Ултразвук

 

15.00-15.05 - Откриване - Й. Генов, М. Станева, Б. Богов, Р. Петков

15.05-15.50 - Училище по ултразвук – І част

Модератори: Р. Петков, Б. Богов

15.05-15.20 - Ултразвуково изследване при остра дихателна недостатъчност – Р. Петков

15.20-15.35 - Контраст-усилена трансторакална ехография – нови хоризонти в пулмологията. Т. Михалова, Р. Петков

15.35-15.50 - Възможности на УЗ диагностика при бъбречни тумори – Б. Богов

 

15.50-16.50 - Сателитен симпозиум 1 S&T

 

16.50-17.20 - Кафе-пауза

 

17.20-18.20 - Училище по ултразвук – ІІ част

Модератори: М. Станева, Р. Ковачева

17.20-17.35 - Ехографско проследяване на пациенти след ендоваскуларно протезиране на аневризма на коремната аорта (EVAR) – М. Станева

17.35-17.50 - Методи за термоаблация на доброкачествени възли на щитовидната жлеза – Р. Ковачева

17.50-18.05 - Перкутанно алкохолно склерозиране на паратиреоидни жлези и лимфни възли в шията – А. Шинков

18.05-18.20 - Интервенционални процедури под образен контрол при заболявания на гърдата - И. Гергов, К. Русинов, Г. Алексов

18.20-18.35 – Създаване на пневмоперитонеум през точката на Палмър с игла на VERESS, под ултразвуков контрол при лапароскопска хирургия - проф. Илия Лозев

 

18.35-19.35 – Сателитен симпозиум 2 – Vega Medical

Модератори: Д-р Камен Данов, проф. Никола Григоров

  • Първични тумори на ретроперитонеума. Първичен епителен ретроперитонеален невроендокринен  тумор – доклад на клиничен случай. Преглед на литературата. К. Данов, И. Василевски, Д. Тодорова, Б. Султани, И. Цветански, Н. Григоров
  • Приемливи ли са разширени индикации за ПАИР при ІV тип според класификацията на Гарби на чернодробния ехинокок? Д. Тодорова, К. Данов, И. Цветански, Б. Султани, Н. Григоров
  • Чернодробна метастаза от рядък тип неврогенен тумор. К. Данов, Д. Тодорова, И. Василевски, Н. Григоров.

 

 

13 септември, петък

 

Зала А

08.30-13.00 – Училище по Ултразвук

 

08.30-09.15 - Училище по ултразвук - ІІІ част

Модератори: А. Алексиев, И. Иванова

08.30-08.45 - Абдоминална ехография в условия на спешност при остър корем – Б. Големанов, С. Бежанова

08.45-09.00 - Как да подобрим чувствителността на абдоминалната ехография при остър апендицит? И. Иванова

09.00-09.15 - Сонографска диагностика на свободен газ в коремната кухина. И. Лозев, Бежанова С., Пидакев И., Иванова В., Лозев П., Смилов Н.

 

09.15 – 10.15 - Елиминацията на Хепатит С – възможна, близка, постижима

  • Доц. Мариета Симонова: „Едно, като Epclusa“
  • Д-р Невин Идриз: „Реалната клинична практика с Пангенотипните режими“
  • Д-р Деница Кофинова: „Успешно лечение на хепатит С в детска възраст у нас“
  • Модератор: Доц. Йордан Генов

 

10.15-10.45 – Кафе-пауза

 

10.45-11.30 - Училище по ултразвук - ІV част

Модератори: Д. Попов, М. Любомирова

10.45-11.30 - Ролята на ехографията с всички приложения на конвенционалния ултразвук (US, CEUS, Doppler, B-Flow) и интервенционален ултразвук (INVUS) за диагностика и лечение на заболяванията на билиарната система – С. Ханджиев

11.00-11.10 – Doppler и бъбречни тумори – М. Любомирова

11.10-11.15 - Ретроперитонеална фиброза с ангажиране на лимфните съдове. М. Любомирова, М. Крупев, Б. Богов

11.15-11.30 - Коремна болка в долния десен квадрант при децата - диагностични възможности на ултразвуковото изследване – Е. Пантелеева

11.30-12.30 - Hitachi Aloka - комби-еластография в клиничната практика.

Лектори: д-р Теодора Комитова, Mr. Johannes Van Elst

 

12.30-13.00 - Сателитен симпозиум 5 – A&D Pharma

  • 12.30-12.45 - Saccharomyces Boulardi – от Науката към Клиничната практика.

Лектор: Доц. Антония Атанасова

 

13.00-14.30 – Обяд

 

Зала А

15.00-18.30 – ХХІІ Национален конгрес по Ултразвук в медицината

 

15.00-15.05 - Откриване на конгреса – Й. Генов

15.05-16.30 - Сесия Национални правила и препоръки

Модератори: Й. Генов, Н. Григоров, Р. Джераси, Р. Митова

15.05-15.15 – Национални правила и препоръки за извършване на контрастно-усилена ехография - Р. Митова

15.15-15.35 – Национални правила и препоръки за провеждане на контрастно-усилена ехография на черен дроб - Р. Митова

15.35-15.55 - Контраст-усилена ехография на бъбреци - Update 2017 (EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications) - Р. Джераси, Р. Кръстева

15.55-16.15 - Национални правила и препоръки за провеждане на ултразвукова еластография на черен дроб - Т. Комитова

16.15-16.30 - Портативни ултразвукови апарати – Й. Генов

 

16.30-17.00 - Кафе-пауза

 

17.00-18.00 - Сателитен симпозиум 6 – Ewopharma

Лектор: Prof. Mirko D'Onofrio, University of Verona, Italy

 

18.00-18.30 - MSD – една компания, различни решения за Вашите пациенти

Лектор: Д-р Светослав Димитров

 

18.30-19.00 - Събрание на Управителния съвет на БАУМ

20.00 - Официална вечеря

 

 

14 септември, събота

 

Зала А

08.30-10.00 - Сесия Гастроентерология І

Модератори: Н. Григоров, Р. Митова

08.30-08.45 - Неинвазивна оценка на вирусен хепатит С – настояще и бъдеще. Т. Комитова, К. Герджикова, Р. Митова, И. Терзиев, Б. Владимиров, Й. Генов.

08.45-09.00 - Хепатит В вирус-асоциирана хепатална и екстрахепатална канцерогенеза.

К. Герджикова, Й. Генов, Р. Митова, Т. Комитова, П. Гецов, Ив. Терзиев

09.00-09.15 - Контрастно-усилена ехография и биопсия при типична чернодробна лезия с неочакван резултат - клиничен случай. Н. Боянов, Д. Димитрова, К. Тодовичин, К. Маджарова

09.15-09.30 - Холецистостома – атравматична палиативна хирургия. Д. Коемджиев, Р. Цонев, С. Лавчев

09.30-09.45 - Усложнения след ТАСЕ. Предиктивни фактори. CEUS, CT и MRI – диагностични акценти. С. Ханджиев, Д. Петров, А. Петров, А. Маринов, И. Петров, В. Стойнова

 

09.45-10.00 - Презентация 8 – Bayer

 

10.00-11.00 - 2D Shear Wave Elastography (2D-SWE) of the liver.

Ass. Prof. Felix Bende, MD, PhD, Dept. of Gastroenterology and Hepatology, University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Romania

 

11.00-11.30 - Кафе-пауза

 

11.30-13.00 - Сесия Гастроентерология ІІ

Модератори: Й. Генов, Е. Пантелеева

11.30-11.45 - Роля на транзиентната еластография в комплексната оценка на пациентите с хронични вирусни хепатити. И. Иванова, Д. Дукова, П. Бойкова, С. Банова, Д. Ганчева, А. Атанасова, М. Мирчев, И. Коцев

11.45-12.00 - 2D Shear wave еластография при деца с чернодробни заболявания. Д. Кофинова, П. Хаджийски, Д. Кьосева-Шишкова, М. Байчева, Р. Шентова-Енева, П. Янева, Д. Авджиева-Тзавелла

12.00-12.15 - Случай на автозомно-доминантна чернодробна поликистоза. И. Янков, Д. Грозева

12.15-12.30 - Клиничен случай на серозен кистаденом у новородено. Е. Пантелеева, Т. Цанова, Е. Пападопулу

12.30-12.45 - Фокална аденоматозна хиперплазия на черния дроб при дете. Х. Боронсузов, И. Янков, Д. Грозева, Н. Спасов, А. Стоянова, И. Мумджиев, М. Спасова, Е. Пантелеева

12.45-13.00 - Клиничен случай на атипично притичане на холангиоцелуларен карцином. Д. Коемджиев, Р. Цонев, П. Карагьозов, Ив. Тишков

 

13.00-14.30 – Обяд

 

14.30-16.00 - Сесия Гастроентерология ІІІ

Модератори: Б. Големанов, С. Ханджиев

14.30-14.45 - EUS и APC на стомашна антрална васкуларна ектазия (GAVE).Т. Ангелов, Ст. Чурчев, Б. Големанов, Н. Колев, Й. Генов, Б. Владимиров

14.45-15.00 - Ендоскопска ехография в диагностиката на патологични формации в медиастинума - начален опит с игла “Acquire TM”. П. Карагьозов, И. Тишков, И. Боева, Ц. Минчев, П. Дакова

15.00-15.15 - Оценка на солидни панкреасни лезии с ендоскопски ултразвук. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, П. Дакова, Г. Кирова, К. Драганов

15.15-15.30 - Приложение на контрастно-усилена ендоскопска ехография при диагностика на доброкачествени и злокачествени новообразувания на гастроинтестиналния тракт и панкреаса. С. Чурчев, Т. Ангелов, Н. Колев, Я. Валериева, Б. Големанов, П. Гецов, И. Терзиев, Р. Митова, Й. Генов, Б. Владимиров

15.30-15.45 - Ендоскопската ехография (EUS) и Тънкоиглената биопсия (ТБ) – арбитър при случай с невроендокринен тумор, маскиран като хроничен панкреатит след остър панкреатит с псевдокистични еквиваленти. Случай от практиката. С. Ханджиев, П. Карагьозов, А, Маринов, И. Тишков, Б. Кочмаларски, Г. Матева, В. Стойнова, И. Костадинова

15.45-16.00 - Комплексно интервенционално лечение под ЕУЗ-контрол нa тласък на хроничен панкреатит с торако-абдоминални компликации. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, Ц. Минчев

 

16.00-16.15 - Закриване

 

 

14 септември, събота

 

Зала Б

08.30-10.00 - Сесия Нефрология

Модератори: Р. Джераси, А. Буева

08.30-08.45 - От конвенционалната ехография към диагнозата. Р. Джераси, Е. Атанасов

08.45-09.00 - Кога да извършим конвенционална ехография на лица с артериална хипертония? Р. Кръстева

09.00-09.12 - Мултикистозна бъбречна дисплазия - клинично проследяване. Е. Костадинова, В. Боцова

09.12-09.24 - УЗ скрининг на отделителната система - повод за диагностика на абдоминален тумор В. Боцова, Е. Костадинова

09.24-09.36 - Zinner синдром. А. Буева

09.36-09.48 - Нефрокалциноза. М. Гайдарова, Г. Златанова, С. Янкова

09.48-10.00 - Бъбречни аномалии при клинично здрави кърмачета. А. Буева, Гайдарова М., Боцова , Цанова Т., Костадинова Е., Маркова П., Лисичкова Т., Гечев Н., Ганева С.

 

10.00-11.00 - Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А

  

11.00-11.30 - Кафе-пауза

 

Зала Б

11.30-13.00 - Сесия Ангиология

Модератори: М. Станева, И. Лозев

11.30-11.45 - Спонтанна дисекация на вътрешна каротидна артерия. Р. Разбойников,  Д. Бояджиева, Г. Войнов.

11.45-12.00 - Ендовенозна аблация или отворена хирургия при лечението на варикозната болест. Лозев И., П. Лозев, И. Пидакев, В. Иванова, Н. Смилов.

12.00-12.15 - Място на PW Еходоплер методиката в диагностиката и проследяването на пациенти със значими вертебрални стенози и съчетана коронарна и мозъчно-съдова болест. Св. Цонев, Н. Иванов, Пл. Гацов

12.15-12.30 - Клинично значение на периферната ултразвукова диагностика при пациенти с високостепенна аортна клапна стеноза преди кардиохирургично лечение. Д. Бояджиева, Р. Разбойников, Г. Войнов, С. Марчев, М. Станева

12.30-12.45 - Роля на Цветно-кодираната Дуплекс Сонография при предоперативна оценка на артерия радиалис и колатералната циркулация на ръката преди радиален харвестинг. Ц. Цветанов, М. Станева

12.45-13.00 - Ролята на Цветно кодиране дуплекс-скениране при пациенти с лезия на каротидна артерия, клиничен случай. Е. Герова, Д. Марков

 

 

Зала В

08.30-10.00 - Сесия Ендокринология

Модератор: Р. Ковачева

08.30-08.45 - Ехографско проследяване на случай с карцином на проксималния отдел на хранопровода след лъчелечение. А. Шинков

08.45-09.00 - Връзка между ехографския образ на щитовидната жлеза и имунологичната активност при пациенти с Базедова болест. М. Стойнова, А. Шинков, Р. Ковачева

09.00-09.15 - Бързонарастващи формации в шията – диференциално-диагностични трудности. И. Димитрова, А. Шинков, Р. Ковачева, Р. Иванова

09.15-09.30 - Диагностични проблеми при първичен хиперпаратиреоидизъм в съчетание със заболяване на щитовидната жлеза. И. Янкова, А. Шинков, Р. Ковачева, Г. Иванова, Р. Иванова

09.30-09.45 - Диагностично значение на ехографията при подостър грануломатозен тиреоидит. Р. Димитрова

09.45-10.00 - Приложението на склерозиращата терапия с етанол – терапевтична алтернатива при щитовидни възли със солидна и преимуществено солидна структура. Н. Райков, А. Райкова-Къчовска, М. Авджийска, Сн. Вичева, Ц. Къчовски, М. Райков

 

10.00-11.00 - Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А

 

11.00-11.30 - Кафе-пауза

 

Зала В

11.30-13.00 - Сесия Ревматология, Ортопедия и Травматология

Модератор: С. Монов

11.30-11.35 – Откриване – С. Монов

11.35-11.50 - Ултрасонографска оценка на каротидните съдове при пациенти със системен лупус еритематозус и продължително глюкокортикостероидно лечение. В. Попова

11.50-12.05 - УЗ изследване при кристални артропатии. И. Горанов

12.05-12.20 - УЗ-контролирана артроцентеза на раменна става. С. Маринчева

12.20-12.35 - Ехографска оценка на ротаторния маншон след раменно ендопротезиране. М. Хаджиниколова, Енчев Д., Балтов А., Русимов Л., Рашков М.

12.35-12.50 - Честота на синдром на карпалния тунел след воларна остеосинтеза на фрактури на дисталния радиус – ехографска оценка. М. Хаджиниколова, Рашков М.

12.50-13.00 – Дискусия

 

Зала Г

08.30-13.00 - Сесия Кардиология – Ехокардиографската диагностика в ежедневната практика – основен инструмент при прогностичната оценка

Модератор: проф. Цв. Кътова

08.30-09.00 - Ехографската оценка при аортна стеноза. Предиктори за дългосрочна прогноза. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова

09.00-09.30 - Място на Ivabradine в лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност – какво ни казват ръководните правила? (Клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова, В. Славеева

09.30-10.00 - Новости в ехокардиографската оценка при исхемична болест на сърцето. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова

 

10.00-11.00 – Симпозиум Sopharma Trading (GE) – зала А

 

11.00-11.30 – Кафе-пауза

 

11.30-12.00 - Място на комбинираната антихипертензивна терапия в последните ръководни правила (клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова

12.00-12.30 - Транстиретинова фамилна амилоидна кардиомиопатия – клиничен случай. В. Петрова, С. Марчев, М. Борисова, Д. Бояджиева, Т. Веков

12.30-13.00 - Обструкция на механична аортна протеза - клиничен случай. Д. Христова, М. Борисова, С. Марчев, В. Данов, П. Узов, Д. Петрова, Т. Веков

 

 


Реклама


Stay connected with our social network