• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Устав

УСТАВ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА (БАУМ)

УСТАВ
на
сдружение с идеална цел
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА 
(БАУМ)

 

Приет от Общото събрание /Националната конференция/ на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА”, състояло се 25.08.2001г.
 


СТАТУТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 1 /1/. СДРУЖЕНИЕТО е доброволна, независима, демократична, творческо-професионална организация на специалисти, работещи в лечебнодиагностичната сфера. То обединява лекари от различни специалности - интернисти (гастроентеролози, кардиолози, невролози, ендокринолози, невролози, пулмолози, хематолози), ренгенолози, акушергенеколози, педиатри, хирурзи с различна насоченост, офтолмолози, оториноларинголози и др.
/2/ СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице с нестопанска цел по българското законодателство и осъществява своята дейност в частна полза на своите членове
/3/ СДРУЖЕНИЕТО е открито за членство на всички специалисти, които споделят целите и отговарят на изискванията, установени в този Устав.
/4/ СДРУЖЕНИЕТО може да се съюзява или да бъде колективен член на други организации в страната и чужбина.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 2 /1/. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА”.
/2/ СДРУЖЕНИЕТО е със седалище гр. София, адресът на управление е гр. София, район “Възраждане, ул. “Пиротска” № 64, ІІ-ри етаж; 

ЦЕЛ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. /1/ Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са: Да съдейства за обединяване на лекарите, занимаващи се с диагностичен и терапевтичен ултразвук и да помага за изработване на единни критерии в сферата на тяхната дейност, както и издигане на професионалното им равнище и подобряване на тяхната квалификация.
/2/ За постигане на тези цели СДРУЖЕНИЕТО:
а) Може да създава клонове (секции) по направление на териториален принцип;
б) Организира провеждането на научни дискусии по актуални въпроси, включително и спорни;
в) Осъществява активна обществена и организационна дейност чрез членовете си;
г) Поддържа контакти с други научни дружества у нас и в чужбина;
д) Организира мероприятия за издигане на професионалното равнище на членовете и повишаване на тяхната квалификация;
е) Способства за внедряване на най-съвременни научни постижения и тяхното популяризиране;

Чл. 5 СДРУЖЕНИЕТО има за предмет на дейност: организация на контактни прояви, като конференции, семинари, образователни курсове и научни дискусии за издигане на професионалното равнище на членовете си и повишаване на тяхната квалификация. Сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от страната и чужбина по въпроси свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО. Проучване на най-съвременни научни постижения в областта на ултразвука в медицината, тяхното популяризиране и подпомагане на внедряването им.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 5. БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК в медицината се създава за неопределен срок.
Чл. 6. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
/1/. По решение на Общото събрание на членовете /Национална конференция/. Прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде решено само, ако половината от членовете на Общото събрание са присъствали и ако е получено мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите. Ликвидацията се осъществява съгласно изискванията на Закона. Общото събрание с решението си за прекратяване определя реда за разпределяне на останалото имущество, след удовлетворяване на кредиторите.
/2/ По решение на Съда, ако:
а) не е учредена по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7 /1/. Всички присъствали лекари на учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕТО стават по право негови членове.
/2/ Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет /Съвета на експертите/ въз основа на писмена молба от кандидатстващия за член на СДРУЖЕНИЕТО придружена с декларация, че същият приема устава и, както и документ за платен целогодишен членски внос за съответната година. Съветът взема решения най-късно на второто заседание след постъпване на молбата. Критериите за приемането им включват предимно възможностите на кандидатите да осъществават самостоятелна диагностична и/или терапевтична ултразвукова дейност.
/3/ Писменият отказ на Упраителния съвет /Съвета на експертите/ или неразглеждане на молбата за членство се обжалва пред Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО /Националната конференция/, чието решение е окончателно.

Чл. 8. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат право:
- Да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да се ползват от дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да бъдат осведомявани за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да поставят за обсъждане въпроси и търсят защита по основни проблеми, свързани с осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да искат отмяна на незаконосъобразни и противоречащи на устава на СДРУЖЕНИЕТО решения;
- Да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава, както и други въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да свикват Общо събрание /Националната конференция/ на СДРУЖЕНИЕТО при условията посочени в този Устав;
- Да имат достъп до информационната система на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да напускат свободно СДРУЖЕНИЕТО;
- Да се обръщат към СДРУЖЕНИЕТО за съдействие при решаването на професионални проблеми.

Чл. 9. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са задължени:
- Да заплащат годишния си членски внос.
- Да участват в заседанията на Общото събрание /Националната конференция/ на СДРУЖЕНИЕТО.
- Да спазват Устава и решенията на Общото събрание /Националната конференция/.
- Да спазват Устава и решенията на Националната конференция и другите представителни органи на СДРУЖЕНИЕТО.
- Да не използват по никакъв начин членството си в СДРУЖЕНИЕТО за постигане на цели, противоречащи на Устава.
- Да пазят доброто име и репутацията на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 10. /1/ Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
- С едностранно изявление отправено до СДРУЖЕНИЕТО.
- Със смъртта или поставяне под запрещение.
- С прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.
- При отпадане след При неплащане на годишния членски внос в срокове и размер произтичащи от Устава и решенията на управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО, констатирано по счетоводните книги с нарочен акт на и решенията на Управителния акт /Съвета на експертите/.
- С изключването.
/2/ Решение за изключване се взема от Управителния съвет /Съвета на експертите/ с квалифицирано мнозинство от 2/3 при наличието на някоя от следните хипотези:
- Извършване на действия, които уронват престижа и доброто име на СДРУЖЕНИЕТО или при поведение което прави по нататъшното членство несъвместимо.
- Системно нарушаване на Устава на СДРУЖЕНИЕТО или решенията на Националната коференция и Съвета на експертите.
/3/ Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание /Национолната конференция/. Жалбата се подава чрез Председателя на СДРУЖЕНИЕТО до Общото събрани /Националната конференция/ следваща датата на изключването

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО

Чл. 11 /1/. Българската асоциация по ултразвук в медицината се издържа със средства от членски внос, спонсори, дарения, които законодателството допуска.
/2/ Паричните средства на СДРУЖЕНИЕТО се съхраняват в банкова сметка.
/3/ Членският внос се определя по размер от Общото събрание /Националната конференция/ и се плаща веднъж годишно най-късно до края на последния ден на редовната годишна Общото събрание /Националната конференция/ Национална конференция за съответната година. 
/4/ Общото събрание /Националната конференция/, може да делегира с решение правата си по определяне размера на годишния членски внос на Управителния съвет /Съвета на експертите/.
Чл. 12 /1/. Разходите на СДРУЖЕНИЕТО се извършват съобразно годишния бюджет, по решение на Управителния съвет /Съвета на експертите/Съвета на експертите.
/2/. Разходите включват финансиране за поддържане на контакт с членовете, организиране на различни мероприятия и др.
/3/ Предвид идеалната цел на СДРУЖЕНИЕТО дейността на ръководните органи се осъществява на доброволно обществено начало.
/4/ Управителният съвет /Съветът на експертите/ задължително отчита финансовите резултати от своята дейност пред Общото събрание /Националната конференция/ на СДРУЖЕНИЕТО.
/5/ Всички изразходвани средства за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО трябва да се съпровождат с необходимите оправдателни документи, установени според действащото законодателство.
Чл. 13. Дарения и завещания в полза на СДРУЖЕНИЕТО се правят съгласно установения нормативен ред и се приемат от Прдседателя на Управителния съвет /Съвета на експертите/.
/1/ В случаите, когато дарението или завещанието е свързано с тежести или условия, за приемането му е необходимо одобрението на Управителния съвет /Съвета на експертите/.
/2/ СДРУЖЕНИЕТО може да откаже приемането на дарения или завещания направени с неприемливи за СДРУЖЕНИЕТО условия и в противоречие с нейните цели.
/3/ Разпореждането с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се извършва от Председателя в съответствие с решенията на Управителния съвет /Съвета на експертите/ и настоящия Устав.

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ НА УПРАВЛАНИЕ

Чл. 14. Органи на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА са:
- Общото събрание /Националната конференция/ на членовете-върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО;
- Управителен съвет /Съвет на експертите/-управителен орган.
- Председател на Управителния съвет /Съвета на експертите/-управителен орган.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. /НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ/

Чл. 15 /1/. Общото събрание /Националната конференция/ на членовете е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/ В Общото събрание /Националната конференция/ всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.
Чл. 16 /1/. Общото събрание /Националната конференция/ се свиква от Съвета на експертите веднъж годишно. 
/2/ Общото събрание /Националната конференция/ може да се свика и извънредно по инициатива на Председателя на Съвета на експертите, Председателя на Контролния съвет или по искане на 1/10 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Поискалите свикването на извънредната Национална конференция предлагат проект за дневен ред. Тя може да се проведе, ако присъстват поне половината от членовете на Националната конференция. Ако няма кворум, конференцията се провежда 15 дни по-късно при същият дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на конференцията.
Чл. 17. Покана за свикване на Националната конференция:
/1/ Поканата за свикване на Националната конференция трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и инициатора за свикването му.
/2/ Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на видно място в сградата, в която се намира офиса на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 18 /1/. Националната конференция се счита законна, ако присъстват най-малко половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Ако не се събере необходимото мнозинство, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да присъстват.
/2/ Решенията на Националната конференция се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, с изключение на решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО или за сливането и с друга организация, когато е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/3/ Решенията се вземат с явно гласуване като всеки член има един глас. 
/4/ Никой член на Националната конференция няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг /съпруга/ или роднини по права линия - без ограничения, роднини по съребрена линия - до четвърта степен или сватовство - до втора степен включително.
/6/ По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членове на Съвета на експертите и за избиране на нови членове вместо тях.
/7/ При решаване на въпроси, отнасящи се до отделни членове, последните нямат право на гласуване.
/8/ За заседанията на Националната конференция се води протокол, който се подписва от председателствуващия и от лицето, водило протокола.

Чл. 19 /1/ Правомощия на Националната конференция:
а) Приема и изменя Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
в) Определя основните насоки и дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
г) Разглежда и приема отчетите за дейността на Управителния съвет /Съвета на експертите/;
д) Приема бюджета на Асоциацията;
е) Избира за срок от три години и освобождава членовете на Съвета на експертите;
ж) Избира за срок от три години и освобождава членовете на Контролния съвет;
з) Изслушва и приема отчетите на Управителния съвет /Съвета на експертите/ и Контролния съвет;
и) Отменя решения на други органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона;
й) Взима решения, относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
к) Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет /Съвета на експертите/;
л) Решава участието на СДРУЖЕНИЕТО в други асоциации и сдружения;
м) Решава образуването на целеви фондове за финансиране дейността на СДРУЖЕНИЕТО, техните източници и начина на ползването им;
н) Решава прекратяването или сливането на СДРУЖЕНИЕТО с друга организация;
о) Решава всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, по които не е прехвърлила компетентността на Управителния съвет /Съвета на експертите/.
/2/ Общото събрение /Националната конференция/ с решение може да делегира някои от правомощията си, уредени в този устав на Съвета на експертите, без тези по букви а), г), д),е), ж), и), к), л) и н). 
/3/ Между Общите събрания /националните конференции/ се организират годишни срещи, които освен професионални, могат да обсъждат и предлагат за решаване належащи организационни въпроси.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /СЪВЕТ НА ЕКСПЕРТИТЕ/

Чл. 20 /1/ Управителният съвет /Съветът на експертите/ е изпълнително-разпоредителен орган на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/ Управителният съвет /Съветът на експертите/ приема Правила за работата си. Той се състои от Петнадесет човека, избрани на Общото събрание /Националната конференция/ с мандат от три години. До избирането на нов съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.
/3/ Управителният съвет /Съветът на експертите/ избира измежду състава си Председател, заместник председател (един или двама) и отговорен секретар.
/4/ Управителният съвет /Съветът на експертите/ се свиква на заседание най-малко един път на три месеца. Свикването се извършва от Председателя или Отговорния секретар с писмена покана или по друг подходящ начин, в която се посочват денят, часът, мястото на провеждане и дневният ред. Свикване може да извърши всеки един от членовете на Управителния съвет /Съветът на експертите/, ако след отправено от него искане до председателя, той в едномесечен срок не стори това.
/5/ Заседанието на Управителния съвет /Съветът на експертите/ е редовно, ако на него присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член. Никой член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на Управителния съвет /Съветът на експертите/.

Чл. 21 /1/. Управителният съвет /Съветът на експертите/:
а) организира, управлява и представлява работите на СДРУЖЕНИЕТО, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание /Националната конференция/ или са му предоставени от нея;
б) ръководи и подпомага методически дейността на клоновете и секциите;
в) организира и провежда конференции, научни сесии и срещи по проблемни въпроси, включително съвместно с други организации и научни дружества;
д) приема нови членове.
е) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание /Националната конференция/;
ж) подготвя и внася пред Общото събрание /Националната конференция/ проект за бюджет;
з) подготвя и внаса пред Общото събрание /Националната конференция/ отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
е) определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
и) взема решения за изключване на членове на СДРУЖЕНИЕТО;
й) изпълнява задълженията, предвидени в устава.
/3/ За заседанията на Управителния съвет /Съвета на експертите/ се води протокол, който се подписва от председателствуващия заседанието, отговорния секретар /лицето водило протокола/.
/4/ Управителния съвет /Съветът на експертите/ може да взема решения неприсъствено, ако протоколът с взетите решения бъде подписан от всичките му членове.
/5/ Текущите организационни въпроси и дейности се изпълняват от Председателя и отговорния секретар.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22. СДРУЖЕНИЕТО се представлява пред други организации у нас и в чужбина от Председателя и или упълномощено от него лице.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 22 /1/ Контролният съвет контролира финансово-счетоводната и деловодната дейност на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/ Контролният съвет се състои най-малко от трима членове, избира се от Националната конференция за срок от три години и се отчита пред Националната конференция.
/3/ Контролният съвет избира между членовете си Председател, който ръководи дейността му.
/4/ Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лица, които са в роднински връзки с членове на Съвета на експертите или непосредствено преди да бъдат избрани за членове на Контролния съвет са били членове на Съвета на експертите. 

Чл. 23. БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА има печат и емблема. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО може да се изписва и на латиница.
Чл. 24. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от Националната конференция, респективно Съвета на експертите, съобразно разпоредбите на действащото в България законодателство.
Този устав беше приет в гр. Ловеч на заседание на Националната конференция по ултразвукова диагностика, която се конструира като Учредителна конференция на Българската асоциация по ултразвук в медицината.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
/д-р Румяна Митова /


Реклама


Stay connected with our social network